• Arbo & Preventie
 • ARBO Beleid

  Voor preventie op het gebied van arbeidsomstandigheden binnen de UM Randwyck zijn preventiemedewerkers benoemd bij elke vakgroep. Een preventiemedewerker heet op Randwyck een ARbeids- en MIlieu COntactpersoon (armico). De armico’s staan onder leiding van de ARBO Coördinator. Daarnaast is er ten behoeve van het instellingsbeleid universiteitsbreed een Hoofd Arbo bij MUO-UM. Specifiek voor de UM Randwyck is de ARBO Commissie UM Randwyck, die de Arbo en Milieu aspecten ten behoeve van de faculteitsbesturen FHML en FPN behartigt en besluitvorming voorbereid.

  Op voordracht van de ARBO Coördinator worden door de ARBO Commissie UM Randwyck de activiteiten geprioriteerd, het scholingsplan van de Armico’s opgesteld, Arbo-regels en richtlijnen besproken en vastgesteld. De resultaten worden voorgelegd aan het Bestuur die het doorleidt aan de Faculteitsraad.
  De regels en richtlijnen worden door de ARBO Coördinator aan het Bestuur gezonden, die het doorgeleid naar de Faculteits Raad.

   

  Gezond en veilig werken UM

  Ga naar https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/support/um-medewerkers/jij-en-je-werk/werkomstandigheden

   

  KANS: de definitie

  KANS (Klachten aan de Arm, Nek of Schouder) is een verzameling van klachten aan het bewegingsapparaat in arm/nek of schouder waaraan geen acuut trauma of systematische ziekte aan ten grondslag ligt. Vaak gaat een periode van overbelasting aan de klachten vooraf en zijn de klachten zo ernstig dat zij het normale functioneren in meer of mindere mate aantasten. De klachten kunnen zijn pijn, stijfheid, tintelingen, onhandigheid, vermoeidheid, coördinatieverlies en krachtverlies.

  Door middel van een werkplek onderzoek door de preventiemedewerker/armico kunnen bepaalde maatregelen genomen worden om de klachten tegen te gaan.

  Indien u niet weet wie uw armico is of de groep heeft geen armico, kunt u via info-CRISP@maastrichtuniversity.nl een verzoek doen voor een werkplekonderzoek.

   

  Preventiebeleid

  In het preventiebeleid van de UM Randwyck spelen de Armico’s een centrale rol. Zij geven voorlichting en instructie, beoordelen situaties en adviseren medewerker en leidinggevende over de situatie en welke maatregelen genomen moeten worden. Adviezen op het gebied van werkpleksituatie worden opgenomen in het personeelsdossier. Adviezen over inrichting of uitrusting van laboratoria worden door de Arbo Coördinator besproken met vakgroep, instituut en faculteitsdirecteur.
  De bedrijfskleding, laboratoriumjassen, jassen voor servicepersoneel en algemene Persoonlijke Beschermings Middelen worden door de faculteit ter beschikking gesteld. Andere, meer specifiek voor de werkzaamheden geëigende beschermingsmiddelen, dienen door de groepen zelf aangeschaft en onderhouden te worden.

   

  Gevaarlijke stoffen, registratie en documentatie

  Voor een goede behandeling, opslag en afvoer van gevaarlijke stoffen heeft de FHML de beschikking over een gevaarlijke stoffen documentatie- en registratiesysteem. Dit systeem, GROS, biedt de mogelijkheid van een actuele registratie van gevaarlijke stoffen. Het systeem biedt de mogelijkheid van documentatie van de eigenschappen van de stof, voorraad administratie en opslag voorschriften. GROS is toegankelijk voor alle UM gebruikers via:

  http://um-app3088.unimaas.nl:8080/gros/wrd/run/wstof*toon

   

  Het beheer van GROS is ondergebracht bij Facilities.

   

  Risico Inventarisatie & Evaluatie

  Een RI&E dient voor de aspecten benoemd in de ARBO wet ‘actueel’ te zijn.
  De Arbo Commissie UM Randwyck heeft gekozen voor een modulaire opzet van de RI&E. Elk jaar worden diverse aspecten onderzocht en beoordeeld. Het bijbehorende Plan van Aanpak bepaalt vervolgens de mate van actualiteit.

   

  Vaccinatie

  De universiteit voert een preventief beleid ten aanzien van het voorkomen van Hepatitis B infecties.

  Medewerkers:

  Voor medewerkers die met humaan materiaal werken is er een vaccinatieprogramma opgezet dat wordt uitgevoerd door Ease Travel Clinic.

  Via het EASE aanmelding HEP B vaccinatieprogramma kan een medewerker daarvoor worden aangemeld.

  Het vaccinatieprogramma bestaat uit drie vaccinaties en een titerbepaling, en de gehele procedure kan acht maanden tijd in beslag nemen. Vaccinatiegegevens worden bewaard in een databank bij Ease Travel Clinic, die is verbonden met de spoedeisende hulp azM.

   

  Studenten

  Studenten geneeskunde worden in hun eerste jaar uitgenodigd voor een vaccinatie tegen Hepatitis B. Deelname aan het vaccinatieprogramma is vrijwillig, maar ziekenhuizen kunnen, ter bescherming van de patient, eisen van de medewerkers dat ze gevaccineerd moeten zijn.
  Studenten MLW worden in hun tweede studiejaar opgeroepen voor een Hepatitis B vaccinatie. Overige studenten kunnen via bureau onderwijs een aanvraag doen voor vaccinatie. De vaccinaties voor studenten worden uitgevoerd door Ease Travel Clinic in het azM. Voor buitenlandstages is onder andere een Hep.B vaccinatie verplicht.

   

  Arbeidshygiëne

  Elke werkplek, zowel in kantoor, onderwijsomgeving als laboratorium heeft te maken met ‘verontreinigingen’. Deze ‘verontreinigingen’ kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid van de medewerker, maar ook leiden tot verkeerde of in ieder geval beïnvloede onderzoeksresultaten. Zowel voor een goede voorlichting en instructie als voor meting en beoordeling van werkplekken en -situaties, beschikt de eenheid Facilities over een Arbeidshygiënist die werkzaam is voor de Randwyck campus.

   

  Bedrijfskleding

  Ten behoeve van veilig werken met chemicaliën, biologische agentia, straling en proefdieren is bedrijfskleding voorgeschreven. Deze kleding varieert van volledige uitrusting voor operaties en geregistreerde Carcinogenen, Reprotoxische en/of Mutagene stoffen (CRM-stoffen) tot het gebruik van een magazijnjas voor personeel dat werkzaamheden verricht met materiaal afkomstig van laboratoria.

  Het gebruik van laboratoriumjassen met een groene of rode kraag is voorgeschreven voor zogenaamde MLI of hogere laboratoria respectievelijk voor gebruik in bewaakte en gecontroleerde zones met ioniserende straling (C1 of hoger). Deze kleding mag het laboratorium niet verlaten anders dan op de voorgeschreven wijze. Het is verboden laboratoriumjassen te dragen op kantoren en in openbare ruimten. De kleding wordt door de faculteit ter beschikking gesteld. Klik hier voor de regeling bedrijfskleding FHML.

   

  Milieu

  Bij alles waar werkzaamheden worden verricht zijn milieu aspecten aan de orde. Enerzijds betekent dit beperkingen op de emissie en afvalproductie, anderzijds betekent dit richtlijnen gericht op veiligheid en beperking van verbruik. Binnen de UM is een Milieufunctionaris aangesteld en ondergebracht bij de Facilitaire Dienst.

  Via onderstaande pagina zijn alle werkinstructies en relevante documenten omtrent milieu

  https://intranet.maastrichtuniversity.nl/nl/werkinstructies-procedures-en-informatie