• Huisvesting
 • De huisvesting binnen de FHML wordt bepaald op basis van een jaarlijkse inventarisatie van aangesteld personeel. De peildatum voor het personeel is de salarisbetaling van de  maand juli. De peildatum voor de huisvestingsituatie is 1 oktober.

  Vervolgens wordt na controle door de vakgroepen de toewijzing van de huisvesting per 1 januari daaropvolgend vastgesteld. Voor zover mogelijk wordt zo spoedig mogelijk, binnen marges, de huisvesting van de vakgroepen gefaciliteerd. De kantoren worden toegewezen aan de vakgroepen, de laboratoria aan de instituten/schools. Eventuele verbouwingen worden door de afdeling Facilities beoordeeld en indien nodig begeleid. De afdeling Facilities heeft tevens de taak om de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de faculteit te vertalen in de huisvestingsbehoefte voor de middellange en de lange termijn. Een Masterplan Huisvesting FHML wordt daartoe in een cyclus van vier jaar opgesteld.


  De huisvesting van de FHML wordt gerealiseerd op basis van een jaarlijkse herijking van de personele situatie binnen de vakgroepen.

  Dit heeft een tweeledig voordeel:

  Allereerst wordt een zekere mate van flexibiliteit in de huisvesting bereikt door de strikte monitoring van de personele inzet.
  Een ander voordeel is dat op het niveau van de faculteit beoordeeld kan worden of er behoefte is voor additionele huisvesting en in welke kwaliteit (kantoor, laboratorium, werkplaats, onderwijskamers etc).