- CRISP Maastricht - https://crispmaastricht.nl -

Opleiding “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Verspreidbare Radioactieve stoffen niveau D.”

-Click here [1] for the English version-

 

Wij bieden een erkende opleiding voor “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Verspreidbare Radioactieve stoffen niveau D”.

 

De eerstvolgende cursus zal aangeboden worden in maart 2020. Wilt u vast een plek reserveren? U kunt zich hier [2] aanmelden.

 


—–
Annulering cursus maart 2020 t.g.v. beleid Coronavirus

Vanwege de steeds striktere richtlijnen in het beleid rondom het Coronavirus zijn we helaas  genoodzaakt de aanstaande voorjaarscursus TMS-VRS D en het daaraan verbonden examen te annuleren.
Docenten uit het MUMC en Maastro-clinic die in onze cursus onderwijs verzorgen, hebben de maatregel opgelegd gekregen om geen externe bijeenkomsten bij te wonen. Dit om hun eigen veiligheid en hun inzetbaarheid in de gezondheidszorg zoveel als mogelijk te kunnen waarborgen.
Het wegvallen van deze docenten maakt het voor ons helaas onmogelijk om de cursus, waarvoor erkenning is gegeven door de overheid, aan te bieden met de kwaliteit en inhoud die daarvoor vereist is.
We zullen jullie op de hoogte houden over een nieuw tijdstip voor de cursus en daaraan gelieerd examen, die georganiseerd zal worden zo snel als het Corona beleid dat opnieuw toelaat.
—–

 

Inleiding: wettelijke context

De houders van een vergunning ex. Kernenergiewet, zijn verplicht om werknemers, die tijdens hun werkzaamheden in aanraking komen met bronnen van ioniserende straling, te informeren over de risico’s die daarmee gepaard gaan en te voorzien van werkinstructies op schrift.

 

Binnen de Complexvergunning Randwyck worden velerlei werkzaamheden met bronnen van ioniserende straling uitgevoerd, waaronder wetenschappelijk onderzoek met verspreidbare radioactieve stoffen (VRS). De deelnemende instellingen hebben invulling gegeven aan de hierboven genoemde wettelijke verplichting tot scholing van medewerkers die dit werk uitvoeren, het volgen van een erkende cursus op het gebied van stralingshygiëne verplicht te stellen. Tot februari 2018, betrof dit de cursus “stralingshygiëne niveau 5B”.

 

Cursus TMS-VRS D

Gewijzigde wetgeving heeft een nieuw stelsel van opleidingen en bijbehorende leerdoelen met zich meegebracht. Dat betekent dat de cursus ‘stralingshygiëne niveau 5B’wordt vervangen door de cursus ‘Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming – Verspreidbare Radioactieve Stoffen-niveau D’ ofwel TMS-VRS D.

Deze cursus, die eveneens landelijk erkend wordt, leidt medewerkers op tot het niveau waarop zelfstandig kan worden gewerkt met VRS, maar ook toezicht gehouden kan worden op werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd in een laboratorium met een D-classificatie.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

Dit moet de medewerker in staat stellen om op basaal niveau dosis- en afschermingsberekeningen uit te voeren en de CD te ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van meetplannen (bijvoorbeeld in geval van onregelmatigheden), maar ook voorlichting en instructie te kunnen geven. Daarbij heeft de medewerker ook inzicht in risicoanalyses van uit te voeren werkzaamheden.

 

Doelgroep binnen de Complexvergunning Randwyck

Zoals vermeld betreft de doelgroep voor de opleiding TMS-VRS D, medewerkers die zelfstandig handelingen verrichten met verspreidbare radioactieve stoffen. Het merendeel van hen is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, dat voornamelijk wordt uitgevoerd binnen de afdeling Radionucliden Laboratoria (RNL), de centrale onderzoeksvoorziening van de faculteit HML van de Universiteit Maastricht.

 

De ervaring leert dat onderzoeksprojecten vaak complex zijn en naast de uitvoering ook veel organisatorische voorbereiding vereisen. Om die reden is besloten dat de leerdoelen van de opleiding TMS-VRS-D goed aansluiten bij de praktijk van deze onderzoekers, en dat de rol van toezichthouder kan worden uitgelegd als die van projectleider.

 

Inhoud van de opleiding

Deze opleiding is gebaseerd op de volgende kerncompetenties:

  1. De TMS-VRS D houdt, voor de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, toezicht en handhaaft de relevante wet-, en regelgeving op het gebied van ioniserende straling en geeft, in afstemming met de coördinerend deskundige, inhoudelijk adequate adviezen van preventieve aard aan de werknemers en organisatie;
  2. De TMS-VRS D draagt, voor de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, bij aan een adequate afhandeling van een (voorziene) onbedoelde gebeurtenis of (dreigend) incident;
  3. De TMS-VRS D werkt actief aan de eigen deskundigheidsbevordering en aan die van anderen waarvoor hij verantwoordelijk is;
  4. De TMS-VRS D beschikt over kennis, vaardigheden, attitudes en competenties die specifiek betrekking hebben op radioactieve stoffen in verspreidbare vorm.

Deze leerdoelen worden behaald door een combinatie van theorie-, en praktijkonderwijs. De opleiding omvat 4 dagdelen theorie, 1 dag praktijkonderwijs en een dagdeel dat een werkcollege en een examentraining bevat. Afgesloten wordt met een examen dat bestaat uit meerdere meerkeuze-, en open vragen. Een diploma wordt verstrekt indien het examen met goed gevolg is afgelegd én het praktijkonderwijs met goed gevolg doorlopen is. De opleiding is landelijk erkend.

 

Inrichting en organisatie

De opleiding wordt gecoördineerd door de stralingsbeschermingseenheid (SBE) Randwyck, onder verantwoordelijkheid van de algemeen coördinerend deskundige (ACD). Deze is namens de besturen verantwoordelijk voor de inhoud van de opleidingen en het voldoen aan en naleven van wet-, en regelgeving.

Er is een onafhankelijke examencommissie ingericht, die toezicht houdt op de kwaliteit van het praktijkonderwijs en het examen. De examencommissie opereert conform het ‘Examenreglement erkende cursussen stralingshygiëne Randwyck’.

Engels zal de voertaal zijn in deze opleiding.

 

Kosten voor deelname

Voor medewerkers van de instellingen die participeren in de Complexvergunning Randwyck, namelijk azM/MUMC+, UM, MAASTRO Clinic, Maastro Protonentherapie BV en BPCM, is deelname gratis. De kosten voor externe deelnemers zijn nader vast te stellen.

 

Procedures

Procedure organisatie rondom afname examens [12]

Examenreglement [13]

 

Programma voorjaar 2020

DagDatumTijdRuimteCursusonderdeelDocent
CANCELLED16 maart 202009:00-11:00UNS60 M.405College Fysica deel 1Dhr. C. Jeukens
CANCELLED17 maart 202009:00-11:00UNS60 M.012College Fysica deel 2Dhr. C. Jeukens
CANCELLED17 maart 202013:30-15:30UNS60 M.012College MeetmethodenDhr. R. Wierts
CANCELLED18 maart 202011:00-13:00UNS60 M.409College Biologische effectenDhr. B. Reymen
CANCELLED19 maart 202009:00-11:30UNS60 M.403College Risico's en WetgevingMevr. H. Huyten
CANCELLED19 maart 202013:30-15:30UNS50 H1.351APraktijkopdracht RisicoanalyseDiversen
CANCELLED23, 24, 25 of 26 maart 202009:00-12:00 én
13:00-16:00
(één hele dag)
UNS50; RNLPracticum Ingekapselde bronnen/Verspreidbare Radioactieve StoffenDiversen
CANCELLED27 maart 202009:00-11:30UNS50 H1.351AExamentrainingDiversen
CANCELLED2 april 202009:00-12:00UNS50 H1.351AExamenDiversen

 

Programma najaar 2020

DagDatumTijdRuimteCursusonderdeelDocent
Maandag21 september 202009:00-11:00n.t.b.College Fysica deel 1Dhr. L. Murrer
Dinsdag22 september 202009:00-11:00n.t.b.College Fysica deel 2Dhr. L. Murrer
Dinsdag22 september 202013:30-15:30n.t.b.College MeetmethodenDhr. R. Wierts
Woensdag23 september 202009:00-11:00n.t.b.College Biologische effectenDhr. B. Reymen
Donderdag24 september 202009:00-11:00n.t.b.College Risico's en WetgevingMevr. H. Huyten
Donderdag24 september 202013:30-15:30UNS50 H1.351APraktijkopdracht RisicoanalyseDiversen
Maandag,
dinsdag,
woensdag of donderdag
28, 29, 30 september 2020 of 1 oktober 202009:00-12:00 én
13:00-16:00
(één hele dag)
UNS50; RNLPracticum Ingekapselde bronnen/Verspreidbare Radioactieve StoffenDiversen
Vrijdag2 oktober 202009:00-11:30UNS50 H1.351AExamentrainingDiversen
Donderdag8 oktober 202009:00-12:00UNS50 H1.351AExamenDiversen