• Opleiding “Stralingsbescherming voor Medische Specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur.”
 • -Click here for the English version-

   

  Wij bieden 2 keer per jaar een erkende opleiding aan: “Stralingsbescherming voor Medisch Specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur” (voorheen ‘Stralingshygiëne niveau 4M’).

   

  De eerstvolgende cursus zal aangeboden worden in juni 2019. U kunt zich daarvoor hier aanmelden. Ook voor de cursus in november 2019 kunt u zich al inschrijven. Het programma van beide cursussen vindt u onderaan deze pagina.

   

   

  Inleiding: wettelijke context

  De houders van een vergunning ex. Kernenergiewet, zijn verplicht om werknemers, die tijdens hun werkzaamheden in aanraking komen met bronnen van ioniserende straling, te informeren over de risico’s die daarmee gepaard gaan en te voorzien van werkinstructies op schrift.

   

  Binnen de Complexvergunning Randwyck worden velerlei werkzaamheden met bronnen van ioniserende straling uitgevoerd, waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van röntgenstraling in het kader van zowel patiëntenzorg en diagnostiek, alsook wetenschappelijk onderzoek. De deelnemende instellingen hebben invulling gegeven aan de hierboven genoemde wettelijke verplichting tot schooling van medewerkers die dit werk uitvoeren, door het volgen van een erkende cursus op het gebied van stralingshygiëne verplicht te stellen. Tot februari 2018, betrof dit de cursus ‘Stralingshygiëne niveau 4M’.

   

  Cursus ‘Stralingsbescherming voor Medisch Specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur’

  Gewijzigde wetgeving heeft een nieuw stelsel van opleidingen en bijbehorende leerdoelen met zich meegebracht. Dat betekent dat de cursus ‘Stralingshygiëne niveau 4M’ wordt vervangen door de cursus ‘Stralingsbescherming voor Medisch Specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur’.

  Deze cursus, die eveneens landelijk erkend wordt, leidt op tot het bij wet vereiste deskundigheidsniveau voor medisch specialisten die röntgenapparatuur toepassen dan wel daartoe opdracht geven, afhankelijk van het interne beleid.

   

  Tijdens de opleiding komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

   • fysische kennis over de werking van een röntgentoestel en de daarmee gegenereerde straling;
   • kennis over biologische effecten van straling;
   • kennis over relevante wet- en regelgeving;
   • mogelijkheden tot het reduceren van dosis en het gebruik van de juiste diagnostische technieken;
   • de benodigde kennis en vaardigheden om patiënten en te informeren over de risico’s van blootstelling aan ioniserende straling;

  Dit stelt de medisch specialist in staat de meest geschikte technieken voor de medische vraagstelling toe te passen, deze te optimaliseren en effectief te communiceren over het onderwerp met patiënten, medewerkers en collega’s.

   

  Doelgroep binnen de Complexvergunning Randwyck

  Zoals vermeld, betreft de doelgroep voor deze opleiding ‘Stralingsbescherming voor Medisch Specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur’, medisch specialisten die zelfstandig handelingen verrichten met röntgenstraling uitzendende apparaten dan wel daartoe opdracht geven. Het merendeel van hen is betrokken bij patiëntenzorg en diagnostiek binnen het Academisch Ziekenhuis Maastricht, dan wel bij het wetenschappelijk onderzoek binnen de Universiteit Maastricht. Externen zijn natuurlijk ook welkom.

   

  Inhoud van de opleiding

  Deze opleiding is gebaseerd op de volgende kerncompetenties:

   

    1. De medisch specialist verricht zijn op de juiste wijze gerechtvaardigde medische procedure op zodanige manier, dat de patiënt een redelijk lage stralingsbelasting ontvangt, waarbij het totale risico van de procedure voor de patiënt zo laag mogelijk wordt gehouden (het ALARA-principe). Bovendien gebruikt de medisch specialist de binnen de klinische context geschikte beeldacquisitie-techniek met de geschikte diagnostische beeldkwaliteit;
    2. De medisch specialist werkt op een veilige manier volgens het ALARA-principe met röntgenstraling om onnodige blootstelling van zichzelf, de andere aanwezige werkers en eventuele ondersteuners te voorkomen;
    3. De medisch specialist legt op verzoek of indien noodzakelijk stralingsrisico’s globaal uit aan de patiënt, diens familie of andere betrokkenen. Daarnaast communiceert de medisch specialist met klinisch fysici, MBB’ers, verpleegkundigen/OK-assistenten en stralingsdeskundigen over het optimaliseren van de stralingsbescherming op de afdeling. Daarbij wordt behalve patiënten blootstelling ook de blootstelling van de medewerkers en derden in ogenschouw genomen, evenals de wettelijke begrenzingen. De medisch specialist aarzelt niet om wanneer nodig experts (klinisch fysicus, radioloog) te consulteren.

   

  Deze leerdoelen worden behaald door een combinatie van theorie-, en praktijkonderwijs. De opleiding omvat 4 dagdelen theorie, 1 dagdeel praktijkonderwijs en 1 dagdeel examentraining. Afgesloten wordt met een examen dat bestaat uit meerdere meerkeuze- en open vragen. Een diploma wordt verstrekt indien het examen met goed gevolg is afgelegd én het praktijkonderwijs met goed gevolg doorlopen is. De opleiding is landelijk erkend.

   

  Inrichting en organisatie

  De opleiding wordt gecoördineerd door de stralingsbeschermingseenheid (SBE) Randwyck, onder verantwoordelijkheid van de algemeen coördinerend deskundige (ACD). Deze is namens de besturen verantwoordelijk voor de inhoud van de opleidingen en het voldoen aan en naleven van wet-, en regelgeving.

   

  Er is een onafhankelijke examencommissie ingericht, die toezicht houdt op de kwaliteit van het (praktijk-) onderwijs en het examen. De examencommissie opereert conform het ‘Examenreglement erkende cursussen stralingshygiëne Randwyck’.

   

  Nederlands zal de voertaal zijn in deze opleiding.

   

  Kosten voor deelname

  Voor medewerkers van de instellingen die participeren in de Complexvergunning Randwyck, namelijk azM/MUMC+, UM, MAASTRO Clinic, ZON-PTC en BPCM, is deelname gratis. De kosten voor externe deelnemers zijn nader vast te stellen.

   

  Programma voor Juni 2019

  DagDatumTijdRuimteCursusonderdeelDocent
  Woensdag12 juni09:00-12:30Oxfordgebouw niveau 1; lokaal 2College FysicaDr. C. Jeukens, KF
  Woensdag12 juni14:00-15:30Oxfordgebouw niveau 1; lokaal 2College BeeldvormingDr. U. Lalji, MD
  Donderdag13 juni10:00-12:00Oxfordgebouw niveau 1; lokaal 2College Biologische effectenDr. B. Reymen, MD
  Donderdag13 juni13:00-15:00Oxfordgebouw niveau 1; lokaal 2College WetgevingMevr. A. Houben
  Donderdag20 juni09:00-12:00MUMC+ niveau 3, balie RadiologiePracticumMevr. M. Wierts-Vrieling/ Dhr. P. Aarts
  Donderdag20 juni13:00-17:00Oxfordgebouw niveau 0; lokaal 7ExamentrainingDr. C. Jeukens
  Donderdag27 juni09:00-11:30UNS50, niveau 1, Ruimte H1.351aExamenDhr. L. Beckers

   

  Programma voor November 2019

  DagDatumTijdRuimteCursusonderdeelDocent
  Dinsdag12 november09:00-12:30Oxfordgebouw niveau 1; lokaal 2College FysicaDr. C. Jeukens, KF
  Dinsdag12 november13:00-15:00Oxfordgebouw niveau 1; lokaal 2College BeeldvormingDr. U. Lalji, MD
  Donderdag14 november09:00-11:30Oxfordgebouw niveau 1; lokaal 2College Risico's & WetgevingMevr. A. Houben
  Donderdag14 november13:00-15:00Oxfordgebouw niveau 1; lokaal 2College Biologische EffectenDhr. J. Buijsen, MD
  Dinsdag19 november13:30-17:00MUMC+ niveau 3, balie RadiologiePracticumMevr. M. Wierts-Vrieling/ Dhr. P. Aarts
  Donderdag21 november09:00-13:00Oxfordgebouw niveau 1; lokaal 2ExamentrainingDr. C. Jeukens
  Donderdag28 november09:00-11:30Oxfordgebouw niveau 1; lokaal 2Examenn.t.b.