• Complexvergunning Randwyck

 •  

   

  -Click here for the English version-

   

  De bovenstaande ondernemingen op het terrein Maastricht Randwyck werken samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, medische toepassingen en patiëntgericht biomedisch onderzoek. Hierbij wordt een groot aantal stralingsbronnen toegepast. Hierdoor en als gevolg van de onderlinge samenhang bij verschillende handelingen, de gemeenschappelijke infrastructuur én de fysieke nabijheid van de toegepaste bronnen, is aan de betrokken instellingen op het terrein Randwyck in 1997 een gezamenlijke complexvergunning verleend. Hiermee wordt het terrein Randwyck beschouwd als één locatie.

   

  Sinds 1997 is de vergunning al meerdere malen vernieuwd. Ten gevolge van het nieuwe Besluit stralingsbescherming (BS, [W4]) in 2002 en uitbreiding van de werkzaamheden op het terrein is in 2004 een nieuwe complexvergunning aangevraagd en verleend. Door de verhuizing van MAASTRO clinic (voorheen RTIL) van Heerlen naar Maastricht, alsmede een aantal andere wijzigingen is in 2007 een nieuwe complexvergunning aangevraagd en verleend.

   

  De handelingen binnen de complexvergunning zijn sinds 2007 aanzienlijk uitgebreid, onder andere met de introductie van een dependance van MAASTRO clinic in Venlo in 2010 en de beoogde toepassing van protonentherapie bij  ZON-PTC, een gezamenlijk initiatief van Maastro en azM. Met ingang van 1-1-2016 maken de handelingen bij Sanquin Bloedbank geen onderdeel meer uit van de complexvergunning. Deze veranderingen zijn door de vergunningverlener als wijziging op de vergunning meegenomen. Naar aanleiding van deze wijzigingen is er opnieuw de noodzaak ontstaan om de complexvergunning te vernieuwen. In dit kader is ook de complexvergunningsregeling, de “Regeling Randwyck” geactualiseerd. Hierin wordt het interne beleid en de stralingshygiënische organisatie beschreven. De Regeling beschrijft verder de verschillende toepassingen binnen de instellingen en de onderliggende risico’s voor mens en milieu.

   

  De vigerende vergunning en de “Regeling Randwyck”, is te benaderen via onderstaande link:

   

  Het stralingshygiënisch beleid binnen het complex Randwyck is er op gericht om, binnen de gestelde kaders van de Kernenergiewet en van deze regeling, de stralingshygiëne bij patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te bevorderen door:

  • wettelijke bepalingen te vertalen naar interne regelgeving
  • stralingshygiëne te integreren in de bedrijfsvoering van een afdeling of vakgroep
  • medewerkers actief te betrekken bij rechtvaardiging en optimalisatie bij toepassingen
  • deskundigheid waar mogelijk te vergroten
  • stralingshygiëne te integreren in het onderwijs

   

  Tevens is het beleid er op gericht om

  • de directe gezondheidseffecten van ioniserende straling te voorkomen en de kansgebonden gezondheidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft personen binnen en buiten het werkterrein, die door handelingen bloot kunnen staan aan ioniserende straling.
  • de stralingsbelasting voor het milieu en bij proefdieren zoveel mogelijk te beperken.

   

  Hieronder treft u het jaarverslag 2018 aan:

  Jaarverslag Stralingshygiëne Randwyck 2018